Karate zveza Slovenije

1. Redna letna in izredna volilna skupščina KZS z dne, 23. september 2021

Številka: 2021/IO KZS/S 05
Datum: 14.7.2021

1. Redna letna in izredna volilna skupščina KZS z dne, 23. september 2021

Zadeva: Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno letno in izredno volilno skupščino KZS 2021

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno in volilno skupščino KZS, ki bo v četrtek, 23. septembra 2021 ob 17.30 uri, v Modri dvorani Kongresni center Celje, Celjski sejem d.d., Dečkova 1, 3000 Celje.
Na dan dogodka se bodo upoštevali vsi ukrepi, skladno s sprejetimi navodili NIJZ (obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in medsebojna razdalja).

Dr. Rem Marič bo ob prihodu vsem udeležencem skupščine KZS testiral  telesno temperaturo od 16.00 ure naprej.

Na skupščino je vabljen samo po 1 predstavnik karate kluba. Stoli v dvorani so označeni s številko in imenom kluba.

Vsi prinesete verificirano poverilnico in pooblastilo ter izpolnjen vprašalnik Covid 19 Skupščina KZS 2021. Na skupščino se je potrebno predhodno prijaviti na priloženi poverilnici na elektronski naslov: sekretar@karate-zveza.si.

Predlagam dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
 3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine
 4. Pregled sklepov zasedanja 1. redne letne skupščine, z dne 23.9.2020
 5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
 6. Obravnava in sprejem poročila IO
 7. Obravnava in sprejem finančnega poročila
 8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2020
 9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2020
 10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2020
 11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2021
 12. Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
 13. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta KZS in Poslovnika o delu skupščine KZS
 14. Volitve predsednika zveze in članov izvršnega odbora
 15. Volitve članov nadzornega odbora
 16. Volitve članov disciplinske komisije I. stopnje
 17. Volitve članov disciplinske komisije II. Stopnje
 18. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Lep pozdrav,

Borut Strojin
Vršilec dolžnosti predsednika KZS

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA