Karate zveza Slovenije

1. redna letna skupščina KZS 2019, Thermana Laško 13. marec 2019

VSEBINA:

Datum: 26. februar 2019

Redna letna skupščina KZS z dne, 13. marec 2019

Zadeva: Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno skupščino KZS 2019

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno skupščino KZS, ki bo v sredo, 13. marca 2018 ob 17.30 uri, v Gala dvorani Thermane Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Sklep o tem je sprejel IO KZS na 1. redni seji IO KZS dne, 30.01.2019.

Predlagam dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine
4. Pregled sklepov zasedanja redne letne skupščine z dne, 27.03.2018
5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
6. Obravnava in sprejem poročila IO
7. Obravnava in sprejem finančnega poročila
8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2018
9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2018
10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2018
11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2019
12. Potrditev (volitve) novih članov IO KZS
13. Razrešitev starih članov IO KZS
14. Potrditev (volitve) novega člana disciplinske komisije I. stopnje KZS
15. Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
16. Seznanitev članov o črtanju klubov iz članstva KZS za leto 2019
17. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Lep pozdrav,

Borut Strojin
Predsednik KZS

Priloge:
1. redna letna skupščina KZS vabilo 2019

SORODNA VSEBINA