Karate zveza Slovenije

1. Redna letna skupščina KZS

 

Datum: 9. marec 2018

 1. Redna letna skupščina KZS z dne, 27. marec 2018

Zadeva: Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno skupščino KZS 2018

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno skupščino KZS, ki bo v torek, 27. marca 2018 ob 18.00 uri, na Gradu Komenda Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela.

Sklep o tem je sprejel IO KZS na 1. redni seji IO KZS dne, 07.03.2018.

Predlagam dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
 3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine
 4. Pregled sklepov zasedanja redne letne skupščine z dne, 21.03.2017
 5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
 6. Obravnava in sprejem poročila IO
 7. Obravnava in sprejem finančnega poročila
 8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2017
 9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017
 10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2017
 11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2018
 12. Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS
 13. Prestavitev sedeža KZS
 14. Dopolnitev statuta KZS – doregistracija dejavnosti Para-karate
 15. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Lep pozdrav,

Borut Strojin

Predsednik KZS

Priloga: Vabilo v PDF obliki

 

SORODNA VSEBINA