Karate zveza Slovenije

ODGOVOR NA DOPIS ZVEZE KARATE ORGANIZACIJ SLOVENIJE

Predsedniku Zveze karate organizacij Slovenije, Dr. Igorju Lukšiču, klubom ZKOS in vsem članom KZS

Odgovor na dopis Zveze karate organizacij Slovenije

Dne 1.12.2020 smo prejeli dopis Zveze karate organizacij Slovenije (ZKOS) z dne 30.11.2020, ki ga je pripravil Dušan Macura in je bil po naših informacijah poslan na vse klube in zveze, včlanjene v ZKOS Drži, da je Karate zveza Slovenije (KZS) dne 12.11.2020 razpisala redna in dodatna usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – karate. Dodatno pojasnjujemo, da je tehnična komisija KZS predhodno v dogovoru s člani Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK), podrobno pregledala programe usposabljanja, ki so se izvajali v sklopu ZKOS (po katerem so se usposabljali tudi njihovi vaditelji in inštruktorji ), ter v skladu s 40. členom Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18), priznala vse kompetence, ki se skladajo z javno veljavnim programom KZS, na podlagi česar je pripravila prilagojen program usposabljanja posebej za vaditelje in inštruktorje klasičnega karateja. V skladu z navedenim bodo torej vaditeljem in inštruktorjem klasičnega karateja upoštevane in priznane vse pridobljene ustrezne kompetence, hkrati pa se s prijavo v okviru razpisa tudi izognejo posamičnim vlogam ter s tem povezanimi dodatnimi stroški. Vaditelji in inštruktorji klasičnega karateja lahko na KZS oddajo tudi posamično vloga za priznanje kompetenc. Na osnovi vloge in dokazil o opravljenih dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih jim lahko tehnična komisija prizna tudi dodatne kompetence.

Karate zveza Slovenije je kot nacionalna panožna zveza dolžna VSEM karate klubom v Republiki Sloveniji oz. njihovim vaditeljem, inštruktorjem in trenerjem omogočiti pridobitev formalno priznanih nazivov s področja športnega treniranja karateja, kar v skladu z javno veljavnim programom tudi izvaja. V kolikor bi KZS umaknila oz. preklicala navedeni razpis, bi to predstavljalo diskriminatorno obravnavo posameznih športnih delavcev v karateju, saj bi jim s tem onemogočila pridobitev ustreznih formalno priznanih kompetenc in nazivov, s čimer bi ravnala v nasprotju z veljavnimi predpisi, dolžnim ravnanjem ter nenazadnje svojim poslanstvom, zaradi česar predlogu po umiku razpisa niti ne sme niti ne more slediti.

Sodelovanje z ZKOS

KZS je več kot tri leta v dobri veri sodelovala v pogovorih z ZKOS in naredila precej korakov, ki bi omogočili približevanje in združevanje naših aktivnosti, vendar žal s strani ZKOS oz. njenega glavnega sogovornika, ni bilo ustreznega odzivanja, ki bi lahko privedlo do uspešnih zaključkov. V KZS si ne želimo spuščati na nivo osebnih zamer in obtoževanj, saj so se ta v preteklosti izkazala kot glavni razlog za delitev slovenskega karateja in za nesposobnost konstruktivnega dialoga. KZS je s predstavniki ZKOS resno sodelovala tudi v pogovorih o možnostih priprave skupnih programov usposabljanja, pri čemer so bili s strani KZS ponujeni tudi konkretni predlogi sodelovanja, na katere pa s strani ZKOS več kot pol leta ni bilo konstruktivnega odziva. Ne glede na navedeno pa poudarjamo, da je KZS vedno odprta za konstruktivne pogovore z ZKOS ali posameznimi zvezami in klubi, ki delujejo pod njenim okriljem.

Delovanje KZS se je v zadnjih letih precej spremenilo, saj se je usmerilo k izvajanju aktivnosti, ki stremijo k napredku slovenskega karateja. V KZS vidimo veliko možnosti za konstruktivno sodelovanje s klubi in zvezami, ki trenutno niso člani KZS. Eden izmed glavnih postulatov KZS, ki je zapisan tudi v nastajajoči Strategiji razvoja slovenskega karateja je, da KZS omogoči povezovanje in združevanje vseh pojavnih oblika karateja. Glavna področja in poteze KZS, ki omogočajo tovrstno sodelovanje so:

–          Sprejeli smo spremembe in dopolnitve Statuta KZS, ki omogoča vključevanje zvez v KZS,
–          Člana ZKOS smo sprejeli v IO KZS,
–          Vzpostavili smo Nacionalno panožno športno šolo (NPŠŠ) in zaposlili tri trenerje. V okviru NPŠŠ   je možno sodelovanje tudi z stilskimi karate šolami, če bodo za to izkazale interes,
–          Po vseh strokovnih formalnih kriterijih in v skladu z vsemi predpisi smo pripravili in izvedli progama usposabljanja in priznavanja kompetenc, v katerem smo na novo in dodatno usposobili že preko 170 trenerjev, od katerih je tudi kar nekaj trenerjev, ki niso člani KZS,
–          Sistem programa usposabljanja je podprt z digitalno platformo, spletno učilnico, video vsebinami in vprašalniki. Celoten sistem je postavljen tudi na način, da omogoča konstruktivno sodelovanje med tehnično komisijo in trenerji, vključenimi v strokovno delo na področju karateja,
–          Trenerji, predavatelji in tudi pristojno resorno ministrstvo, izpostavljajo program usposabljanja KZS kot zgled strokovnega, dobro organiziranega in kvalitetnega delovanja,
–          NPŠŠ je strokovno in ne politično telo, v njen proces pa se lahko vključijo trenerji vseh karate stilov in zvez,
–          V okviru priprave Strategije razvoja slovenskega karateja, smo si zadali vzpostavitev več nivojskega tekmovalnega sistema, ki bo omogočal vključevanje tudi drugih zvez oziroma tekmovalnih sistemov v uraden tekmovalni sistem KZS,
–          Komisija za priznavanje kompetenc je tričlansko delovno telo, ki odloča izključno na strokovni podlagi, v skladu z določili Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.

Za zaključek naj omenimo zgolj še to, da bo KZS na osnovi odličnega sodelovanja s SZTK, na področju usposabljanja in snovanja Strategije razvoja slovenskega karateja, v prihodnjih dneh preko video konference organizirala okroglo  mizo, ki je namenjena vsem predstavnikom zvez in klubov v Sloveniji, ki niso člani KZS. Na konferenci bomo predstavili programa usposabljanj, obrazložili priznane kompetence za vaditelje in inštruktorje klasičnega karateja in na kratko predstavili strategijo razvoja slovenskega karateja.
Veselilo nas bi, če bi se navedene okrogle mize udeležili tudi predstavniki ZKOS in na njej konstruktivno sodelovali.

Polzela, 3.12.2020

Pripravil
Dr. Jernej Sever
Predsednik tehnične komisije

Predsednik KZS
Borut Strojin

Priloge:

Dopis KZS za ZKOS 3.12.2020

 

SORODNA VSEBINA