Karate zveza Slovenije

PODALJŠANJE ROKA za REGISTRACIJE, TEKMOVALNE LICENCE IN TEKMOVANJA KZS V LETU 2021

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je IO KZS na svoji 1. redni seji dne 20. januarja 2021 sprejel naslednji sklep o podaljšanju registracij v letu 2021:

Sklep št. 6 RS1/2021:

IO KZS potrdi, zaradi epidemije COVID 19, podaljšanje registracijskega roka do 30.04.2021. Cene ostanejo enake.

Registracijski rok do 31. januarja 2021 velja za vse STROKOVNE DELAVCE, SODNIKE IN REPREZENTANTE Karate zveze Slovenije.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

————————————————————————————————————

REGISTRACIJE, TEKMOVALNE LICENCE IN TEKMOVANJA V LETU 2021

1. POJASNILA in ROKI
·         Registracijski rok poteka od 1. januarja do 31.januarja 2021 (januarski registracijski rok) in od 1. do 20. septembra  2021 (jesenski reg. rok). Do navedenega roka je potrebno na naslov tekmovalne komisije dostaviti vso zahtevano dokumentacijo in opraviti vplačila.
Za vse zamudnike veljajo določila iz registracijskega  pravilnika KZS (petkratna registracijska taksa!).
·         Od vseh nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju NPŠZ) Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) zahteva vodenje evidence registriranih tekmovalcev. Vsem registriranim tekmovalcem NPŠZ podeli »tekmovalno licenco« za leto 2021. Pri Karate zvezi Slovenije predstavlja tekmovalno licenco za leto 2021 registracija tekmovalca.

Status registriranega športnika na OKS pridobi tekmovalec, po merilih Strokovnega sveta RS za šport, po pravilniku POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI:

Člen 1.2.15 Registriran športnik:

·         Registriran športnik je športnik star najmanj 12 let in največ 50 let, registriran pri NPŠZ ali ZŠIP-POK, ki ima od OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema…

·         Registriran je tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

·         Registriran je tudi športnik star več kot 50 let, ki je izpolnil kriterije za pridobitev kategoriziranega športnika in je vpisan v evidence kategoriziranih športnikov Republike Slovenije.

·         Torej tekmovalec, ki ne nastopi na niti eni uradni tekmi, ki je na koledarju Karate zveze Slovenije, kljub temu, da je registriran in je vplačal registracijsko takso, po merilih OKS ne šteje za registriranega tekmovalca.
·         Registracija je obvezna tudi za vse strokovne delavce v klubu (trenerji, sodniki)
·         Sam vnos podatkov za letno registracijo kluba in tekmovalcev z minimalno porabo časa opravite s pomočjo spletne aplikacije, e-karate.si. V program vstopite z istim geslom, kot ga uporabljate za prijave na tekme (Navodila za spletno registracijo). Tisti, ki gesla še nimate pošljite zahtevo za dodelitev gesla na email naslov in uradno na naslov: tomaz.debersek@karate-zveza.si

2. REGISTRACIJA KLUBOV – LETNA ČLANARINA
Letna članarina za posamezen klub znaša 350 Evrov. Zaradi situacije Covid 19 je IO KZS, na svoji 18. korespondenčni seji dne 10.12.2020 sprejel odločitev, da se plačilo letne članarine razdeli na dva dela in sicer:
1. obrok 150,00 € do konca januarja (1.2.2021)
2. obrok 200,00 € so konca aprila (30.4.2021)

Registracija/tekmovalna licenca za prvih  10 tekmovalcev je brezplačna, registracijske takse morajo biti poravnane  do 1. februarja 2021. Pri vplačilu članarine obvezno navedite ustrezno sklicno številko in številko kluba oz. društva. Seznam s sklicnimi številkami in številkami klubov je priložen oz. jih najdete na spletni strani.

3. REGISTRACIJA ŠPORTNIKOV  V LETU 2021  – LETNA REGISTRACIJSKA TAKSA ZA ŠPORTNIKE
Na vseh uradnih tekmah v organizaciji KZS  lahko nastopajo le registrirani športniki člani klubov KZS.
Registracijska taksa za športnike stare do 14 let  6 €, za športnike  stare nad 14 let  18 €.  Vplačilo registracijske takse mora biti opravljeno do zaključka registracijskega roka, 1. 2. 2021.
Možne so tudi dodatne registracije izven rednega registracijskega roka, vendar je takrat registracijska taksa za posameznega športnika   petkratnik osnovne takse.
Našteto pravilo velja tudi za vse zamudnike, ki zamudijo rok vplačila 1. februar 2021!
Število prestopov iz kluba v klub  ni omejeno na enkrat letno ampak je možen tudi večkraten prestop. Pri prestopu med letom mora matični klub športniku podati odstopno izjavo. Za vsak prestop mora športnik plačati registracijsko takso v višini petkratnika tekmovalne takse.

4. Podaljšanje registracije – registracije v letu 2021 – že registriranih tekmovalcev
Podaljšanje registracije starim športnikom  v spletni aplikaciji opravi pooblaščena oseba kluba z enostavno izbiro – potrditvijo, v letu 2020  že registriranih športnikov ali športnikov, ki so v aplikacijo vneseni kot ostali tekmovalci.
Po elektronski pošti prejme nato izpolnjene evidenčne liste za vsakega športnika posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno nato izročiti športnikom v kontrolo in v podpis. Za mladoletne športnike podpišejo starši oziroma skrbniki.

5. Registracije za nove člane
Za vsakega športnika, ki ga želite prvič registrirati, opravi pooblaščena oseba kluba najprej vnos vseh željenih podatkov v program ter jih nato potrditi kot stare člane, z klikom na gumb zaključi registracijo prejmete po elektronski pošti izpolnjene evidenčne liste kot za stare člane, za vsakega športnika  posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno nato izročiti športnikom v kontrolo in v podpis, za mladoletne podpišejo starši oziroma skrbniki.

BODITE POZORNI: Registracije opravite pravočasno kajti za pravočasno registracijo štejemo takrat ko je vse našteto,  podpisani evidenčni listi in vsa potrebna dokumentacija prispela na naslov TkK in hkrati plačana registracijska taksa.

Dokumenti ki jih morate poslati:

– obrazec Registracija kluba KZS za 2021
– potrjen Seznam registriranih tekmovalcev pri KZS za 2021
– podpisane obrazce za vse tekmovalce Evidenčni list registriranega tekmovalca KZS za 2021

Pošljite na naslov  tekmovalne komisije:
Tekmovalna komisija KZS
Tomaž Deberšek
Velenjska cesta  4
3313  Polzela

6. TRANSAKCIJSKI RAČUN
Vsa nakazila (članarine, registracijske in tekmovalne takse…) nakazujte na račun Karate zveze Slovenije: TRR 03100-1012382504 pri SKB in pri tem dosledno upoštevajte sklicne številke:
– za nakazilo članarine sklic 00 061-»šifra kluba«
– za nakazilo registracijske takse sklic 00 011-»šifra kluba«.
Šifre klubov najdete na spletni strani: http://www.karate-zveza.si/clani.asp.

7. TEKMOVALNE TAKSE ZA TEKME KZS
Tekmovalna taksa za nastop znaša, 20 € za posamezni nastop in 30 € za ekipni nastop. Tekmovalna taksa za ekipno državno prvenstvo zanaša 40 €.

8. TEKMOVALNA PRAVILA ZA LETO 2021
Tekme se izvajajo po pravilih Sodniške komisije KZS in Tekmovalne komisije KZS, ki so objavljena na spletni strani KZS.
Žreb za tekme se opravlja na podlagi slučajnega žreba za klube za vsako tekmo posebej, kar posledično razvrsti tekmovalce v posameznih kategorijah.
Tekmovalni koledar (z mladinskim državnim prvenstvom konec novembra ali začetek decembra) omogoča, da tekmovalci celo leto nastopajo na pokalnih tekmah v tisti starostni kategoriji v katero bodo spadali na Mladinskem državnem prvenstvu. Najboljši štirje tekmovalci vsake posamezne kategorije, bodo pri žrebu na Mladinskem državnem prvenstvu postavljeni kot nosilci (lahko se najprej srečajo v polfinalu po principu – prvi proti četrtemu in drugi proti tretjemu).
Na samem borišču oz. s tekmovalci ob boriščih bodo smeli biti samo trenerji v športni opremi in z veljavno licenco – akreditacijo, kar bodo nadzorovali sodniki na boriščih in redarske službe organizatorjev tekmovanj. Veljavne izkaznice (akreditacije) za leto 2021 lahko pooblaščena oseba printa kadarkoli iz aplikacije e-karate.si (printi morajo biti barvni).

9. TEKMOVALNI KOLEDAR
Tekmovalni koledar za leto 2021  je  objavljen na spletni strani KZS. V tekmovalni koledar KZS so uvrščene vse uradne tekme KZS, uradna prvenstva EKF in WKF in tekme po izboru Trenerske komisije KZS za nastop selekcij. V tekmovalni koledar bodo uvrščeni tudi vsi turnirji v organizaciji klubov KZS, ki bodo imeli kategorije po pravilih KZS in podpisano pogodbo s KZS. Za karateista in klub leta 2021 se bodo točkovale le tekme v organizaciji KZS, EKF in WKF ter Slovenski MT, ranga A in ranga B, ki so na koledarju KZS .  Tekmovalni koledar se bo v toku leta spreminjal in dopolnjeval odvisno od situacije Covid 19. Ažurirani koledar bo dostopen na spletni strani KZS. V koledarju so tudi določene aktivnosti in obveznosti za člane vseh selekcij. Uradnemu delu koledarja bo dodan »info« stolpec, kjer bomo klube informativno obveščali tudi o ostalih dogodkih in turnirjih v tujini.

10. TOČKOVANJE ZA POKAL SLOVENIJE (POKALNE TEKME)
Kot do sedaj bo tudi v letu 2021 tri pokalne tekme z novostjo: Predvideva se zaključni turnir najboljših štirih tekmovalcev v posamezni kategoriji po načelu vsak z vsakim. Tovrstni rezultati bodo šteli kot kategorizacija za posamezne discipline in kategorije pri OKS. O načinu in organizaciji tega bo KZS določila pravila in o tem obvestila naknadno.
Osvojena mesta se točkujejo v disciplinah posamezno kate in posamezno borbe, ekipni nastopi se štejejo samo za klube (najboljši klub pokalnih tekmovanj).

Na vsaki pokalni tekmi bomo podelili medalje za prva tri mesta.

Točke za naj karateista se štejejo kot do sedaj – prvih šest mest.

Elektronska pošta za pošiljanje dokumentacije: tomaz.debersek@karate-zveza.si

Tekmovalni pravilnik (2012)

Registracijski pravilnik (2011)

Kategorije KZS 2021

Registracije in tekmovanja KZS 2021 TkK

 

SORODNA VSEBINA