Karate zveza Slovenije

Poziv vsem klubom KZS za oddajo predlogov kandidatov za organe zveze na 1. redni letni in izredni volilni skupščini KZS

Številka: 2021/IO KZS/06
Datum: 14.7.2021

1. Redna letna in izredna volilna skupščina KZS 2021

Zadeva: Poziv vsem klubom KZS za oddajo predlogov kandidatov za organe zveze na 1. redni letni in izredni volilni skupščini KZS 2021

Na podlagi 18. člena v povezavi z 42. členom Statuta Karate zveze Slovenije, sklicujem 1. redno letno in izredno volilno skupščino KZS, ki bo v četrtek, 23. septembra 2021 ob 17.30 uri, v Modri dvorani Kongresnega centra Celje, Celjski sejem d.d., Dečkova ulica 1, 3000 Celje.

IO KZS je na svoji 7. korespondenčni seji KZS dne 12.7.2021 sprejel sklep št. 1 KS 7/2021:

Sklep št. 1 KS 7/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se 1. redna letna in izredna volilna skupščina KZS izvede skupaj 23.9.2021 ob 17.30 uri v Modri Dvorani, Celjski sejmi d.d.. Med redno in volilno skupščino se predpiše 15 minutni odmor.

IO KZS je na svoji 8. korespondenčni seji KZS dne 14.7.2021 sprejel sklep št. 1 KS 8/2021:

Sklep št. 1 KS 8/2021:

IO KZS sprejme sklep, da so člani nove (stare) volilne komisije KZS za izredno volilno skupščino KZS, ki bo dne 23. septembra 2021 ob 17.30 uri v Modri dvorani Kongresnega centra Celje, Celjski sejem d.d., Dečkova ulica 1, 3000 Celje:

Matjaž Cesar, predsednik
Boštjan Barl, član
Juš Jagarinec, član

Predlagani dnevni red ste prejeli z vabilom na 1. Redno letno in izredno volilno skupščino KZS 2021.
Gradivo za skupščino v prilogi.

V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE

9. člen
Organe Zveze izvoli volilna skupščina, ki se skliče  vsaka štiri leta. Volitve so tajne, če skupščina ne odloči drugače.

10. člen
Izvršni odbor najmanj 60 dni pred predvideno volilno skupščino pozove člane Zveze, da predlagajo kandidate za organe Zveze in hkrati imenuje volilno komisijo (predsednika in dva člana), ki vodi priprave na volilno skupščino.
Kandidati se predlagajo s pisnim  predlogom (kandidatura), ki obsega osebne podatke kandidata, organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature.
Kandidaturi mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.
Kandidature za predsednika Zveze morajo biti izročene volilni komisiji najmanj 20 dni pred predvidenim zasedanjem volilne skupščine, za ostale funkcije oz. organe pa se lahko vložijo vse do začetka zasedanja volilne skupščine. Če je kandidatura oddana na pošto s priporočeno pošiljko, se dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve volilni komisiji.
Volilna komisija mora najmanj 10 dni pred zasedanjem volilne skupščine obvestiti člane Zveze o pravočasno vloženih kandidaturah za predsednika Zveze. O kandidaturah za ostale funkcije oz. organe se člane Zveze obvesti po prejemu kandidatur, najkasneje pa na volilni skupščini.

11. člen
Kandidati za predsednika Zveze morajo kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja Zveze za mandatno obdobje, za katero kandidirajo in listo kandidatov za podpredsednika Zveze in člane izvršnega odbora.

Lep pozdrav,

Borut Strojin
Vršilec dolžnosti predsednika KZS

 

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA