Karate zveza Slovenije

POZIV VSEM KLUBOM KZS ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ORGANE ZVEZE NA 1. REDNI LETNI IN VOLILNI SKUPŠČINI KZS 2021

Polzela, 23.1.2021

Na podlagi 18. člena v povezavi z 42. členom Statuta Karate zveze Slovenije, sklicujem 1. redno letno in volilno skupščino KZS, ki bo v sredo, 24. marca 2021 ob 17.00 uri, v Gala dvorani Thermane Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

IO KZS je na svoji 1. Redni seji KZS dne 20. januarja 2021 sprejel sklep št. 10 RS1/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se 1.redna letna in volilna skupščina KZS izvede skupaj 24.03.2021 ob 17.00 uri v Thermani Laško, Laško. Med redno in volilno skupščino se predpiše 15 minutni odmor.

IO KZS potrdi volilno komisijo v sestavi:

Matjaž Cesar, predsednik

Boštjan Barl, član

Juš Jagarinec, član

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
 3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine
 4. Pregled sklepov zasedanja 1. redne letne skupščine z dne, 23.9.2020
 5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
 6. Obravnava in sprejem poročila IO
 7. Obravnava in sprejem finančnega poročila
 8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2020
 9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2020
 10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2020
 11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2021
 12. Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
 13. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta KZS in Poslovnika o delu skupščine KZS
 14. Volitve predsednika zveze in članov izvršnega odbora
 15. Volitve članov nadzornega odbora
 16. Volitve članov disciplinske komisije I. stopnje
 17. Volitve članov disciplinske komisije II. stopnje
 18. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Gradivo za skupščino v prilogi (Poslovnik o delu skupščine KZS – rubrika DOKUMENTI; Obrazci – rubrika OBRAZCI). Poverilnico prejmete po pošti ali el. pošti naknadno.

V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE

9. člen

Organe Zveze izvoli volilna skupščina, ki se skliče  vsaka štiri leta. Volitve so tajne, če skupščina ne odloči drugače.

10. člen

Izvršni odbor najmanj 60 dni pred predvideno volilno skupščino pozove člane Zveze, da predlagajo kandidate za organe Zveze in hkrati imenuje volilno komisijo (predsednika in dva člana), ki vodi priprave na volilno skupščino.

Kandidati se predlagajo s pisnim  predlogom (kandidatura), ki obsega osebne podatke kandidata, organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature.

Kandidaturi mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.

Kandidature za predsednika Zveze morajo biti izročene volilni komisiji najmanj 20 dni pred predvidenim zasedanjem volilne skupščine, za ostale funkcije oz. organe pa se lahko vložijo vse do začetka zasedanja volilne skupščine. Če je kandidatura oddana na pošto s priporočeno pošiljko, se dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve volilni komisiji.

Volilna komisija mora najmanj 10 dni pred zasedanjem volilne skupščine obvestiti člane Zveze o pravočasno vloženih kandidaturah za predsednika Zveze. O kandidaturah za ostale funkcije oz. organe se člane Zveze obvesti po prejemu kandidatur, najkasneje pa na volilni skupščini.

11. člen

Kandidati za predsednika Zveze morajo kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja Zveze za mandatno obdobje, za katero kandidirajo in listo kandidatov za podpredsednika Zveze in člane izvršnega odbora.

Lep pozdrav,

Borut Strojin

Predsednik KZS

Priloge na internetni strani:

 • Poslovnik skupščine 2014
 • Obrazec kandidatov za IO KZS
 • Obrazec kandidatov za organe KZS – DK I
 • Obrazec kandidatov za organe KZS – DK II
 • Osebni list kandidata za IO KZS
 • Osebni list kandidata za organe KZS

SORODNA VSEBINA