Karate zveza Slovenije

PRAVICA GLASOVANJA NA REDNI IN IZREDNI VOLILNI SKUPŠČINI KZS

Številka: 2021/IO KZS/KS 10
Datum: 27.8.2021

Zapisnik 10. korespondenčne seje IO KZS z dne, 25.8.2021

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, Matija Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 10. korespondenčni seji dne, 25.8.2021 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

1.     Pravica glasovanja na 1. redni letni in izredni volilni skupščini KZS v letu 2021
2.     Črtanje klubov iz članstva KZS
3.     Nagrada Ela Petan – MEP Tampere
4.     Potrditev novega sekretarja KzR
5.     Otroški pokal NPŠŠ KZS
6.     Testi HAG
7.     Plan dela reprezentance KZS do MEP 2022 in prenovljen koledar tekem KZS

Ad. 1:
Vsi klubi v članstvu KZS so januarja 2021 prejeli račun za članarino, s plačilom do 31. januarja 2021 delno ali do 30.4.2021 v celoti.
Vsi klubi so prejeli pisni opomin, 12.8.2021, za poravnavo članarine KZS.

Do 25.8.2021 članarine niso poravnali:
·         KK Črnomelj
·         KK Novo mesto
·         KK Rudar Velenje
·         KK Shito ryu Celje Gaberje
·         KK Tiger Velenje
·         KK Vrhnika
·         Klub Akademija borilnih veščin Bohinj

Predlagam naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 1 KS 10/2021:
IO KZS potrdi sklep, da klubi z neplačano članarino za leto 2021 in z neizpolnjenimi materialnimi obveznostmi do Zveze, nimajo pravico glasovanja na 1. redni letni in izredni volilni skupščini KZS dne, 23.9.2021, kar se preveri na dan upoštevaje statut Zveze / 15.09. 2021.
Dolžniki se ponovno pozovejo, da poravnajo obveznosti.

Sklep se objavi po eGlasniku in int. strani KZS.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 2:
KK Shito Ryu Celje Gaberje je poslal izstopno izjavo iz članstva KZS. Vzrok je epidemija COVID 19, ki je onemogočila reden proces treniranja in tekmovanja v letu 2020 in 2021.
Dopis v prilogi.
Karate klub Rudar Velenje je bil večkrat pozvan k plačilu obveznosti in članarine do KZS v skupni vrednosti 1.079,50 EUR. Odziva ni bilo.

Sklep št. 2 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se iz članstva KZS črta klub Karate  klub Shoto-Ryu Celje Gaberje zaradi neplačanih obveznosti do KZS.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Sklep št. 3 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se iz članstva KZS črta klub Karate klub Rudar Velenje zaradi neplačanih obveznosti do KZS.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 3:
Na MEP Tampere, Finska 2021, je Ela Petan osvojila 3. mesto (bronasto kolajno) v kategoriji mladinke, borbe do 53 kg. Po veljavni pogodbi (člen 11.) se ji povrne strošek udeležbe v višini 1.200,00 EUR.

Sklep št. 4 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se Eli Petan, članici Klub BVFC Shony, povrnejo stroški udeležbe na MEP Tampere 2021. Osvojena bronasta kolajna v kategoriji mladinke, borbe do 53 kg. Nagrada se izplača takoj.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 4:
Miha Kovačič se je po 13 letih zasitil dela kot sekretar KzR, v jeseni se je redno zaposlil v OŠ. Delovno mesto sekretarja KzR bo prepustil nekomu drugemu. Na sestanku trenerjev KZs z vodstvom KZS smo se strinjali, da je za to delo najbolj primerna Tjaša Bertoncelj (predaja poslov naj bi se uradno opravila s 1.9.2021).

Sklep št. 5 KS 10/2021:
IO KZS imenuje za novega sekretarja reprezentance KZS, Tjašo Bertoncelj. Posle prevzame s 1.9.2021.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 5:
Predsednik TeK, Dr. Jernej Sever, je pripravil predlog vzpostavitve otroškega regionalnega pokala:
V skladu z uresničevanjem Strategije razvoja Karate zveze Slovenije do leta 2028 smo v Tehnični komisiji Karate zveze Slovenije pripravili predlog vzpostavitve Otroškega regionalnega pokala. Predlog smo pripravili v sodelovanju z Nacionalno panožno športno šolo, s tekmovalno in sodniško komisijo ter z organizatorji obstoječih šolskih lig.

Glavni cilj otroškega karate pokala je spodbuditi čim večje število otrok k sodelovanju v nižjem nivoju tekmovalnega sistema, ki vse otroke, ne glede na njihove sposobnosti in predispozicije, spodbuja k razvoju tehničnih elementov in splošnih gibalnih potencialov, bolj talentiranim mladim športnikom pa omogoča gladek prehod v višji nivo tekmovalnega sistema (prvi in drugi tekmovalni nivo).

OBLIKOVANJE VEČ NIVOJSKEGA TEKMOVALNEGA SISTEMA

Po vzpostavitvi Otroškega regionalnega pokala bomo začeli z oblikovanjem več nivojskega tekmovalnega sistema, ki bo omogočal vključevanje večjega števila karateistov v uradne tekmovalne sisteme. Na ta način bomo dvignili število uradno registriranih tekmovalcev, kar KZS in klube postavlja v boljši izhodiščni položaj za črpanje državnih in občinskih sredstev.

USKLAJEVANJE IN ZAČETEK

Jeseni 2021 bi se na srečanjih z organizatorji obstoječih šolskih lig dokončno uskladilo tekmovalna pravila. Prva uradna tekmovanja otroškega regionalnega pokala pa bi se organiziralo v letu 2022.

Sklep št. 6 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlog vzpostavitve otroškega regionalnega pokala. Klubi lahko dodatne predloge pošljejo na TeK KZS do 30.10.2021.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 6:
Vlada Republike Slovenije je na 256. dopisni seji dne 20. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 29. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Testi HAG so sedaj za naše člane plačljivi.

Sklep št. 7 KS 10/2021:
IO KZS potrdi sklep, da so HAG in PCR testi s 1.9.2021 za vse člane KZS plačljivi (priprave in tekmovanja). Organizatorjem oziroma izvajalcem športnih programov, ki bodo potekali v vzgojno-izobraževalnih zavodih, svetujemo, da se čim prej dogovorijo s predstojniki zavodov za način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Ad. 7:
Vodstvo KZS je skupaj s tekmovalno komisijo KZS in trenerji KZS pripravilo predlog dela članske in mladinske reprezentance KZS do MEP 2022. Predloga v prilogi.
Tekmovalna komisija je predlagala prestavitev termina MDP do 21 let, za leto 2021, na 2.10.2021.
Koledarja se bosta dnevno prilagajala stanju epidemije COVID 19.

Sklep št.  8 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlagani plan dela mladinske in članske reprezentance KZS do MEP 2022 z vsemi dodatnimi predlogi (omejitvami) zaradi epidemije COVID 19. Program dela se objavi na int. strain KZS in eGlasniku.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Sklep št. 9 KS 10/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se MDP do 21 let izvede 2.10.2021.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana vzdržana. Sklep je sprejet.

Športni pozdrav,

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar                                                                               Borut Strojin
Sekretar KZS                                                         Vršilec dolžnosti predsednika KZS

 

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA