Karate zveza Slovenije

RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA OBSTOJEČE TRENERJE KZS

RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA OBSTOJEČE TRENERJE KZS IN PREOSTALE KANDIDATE, KI JIM JE TEHNIČNA KOMISIJA KZS POTRDILA ŽE PRIDOBLJENE KOMPETENCE:
STROKOVNI DELAVEC II – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

NAMEN IN STOPNJA USPOSABLJANJA:
Karate zveza Slovenije razpisuje dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC II – športno treniranje – KARATE. Dodatno usposabljanje je namenjeno vsem TRENERJEM (2. stopnja usposobljenosti, po starem Zakonu o športu), ki so pod okriljem Karate zveze Slovenije usposabljanje opravili po letu 1998. Na usposabljanje se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so s strani Tehnične komisije KZS prejeli odločbo o priznanju že pridobljenih kompetenc in imajo priznano prvo stopnjo strokovne usposobljenosti po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1).
Po dodatnem usposabljanju bodo kandidati pridobili kompetence, ki v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustrezajo zahtevam druge stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) druga stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da načrtuje, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

UPOŠTEVANJE ŽE PRIDOBLJENIH KOMPETENC:
Trenerji in inštruktorji karateja, ki so usposabljanje opravili pred letom 1998 ali so ga opravljali v organizaciji drugih zvez, morajo v skladu s Pravilnikom za priznanje kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju, najkasneje do 3. 5. 2020 na elektronski naslov peter.sircelj@karate-zveza.si poslati vlogo za priznanje kompetenc. Tehnična komisija KZS bo vloge obravnavala pred začetkom usposabljanja. Kandidati, ki jim bo Tehnična komisija KZS priznala kompetence, bodo opravljali samo vsebine, za katere še niso pridobili ustreznih kompetenc.

DATUM PRIČETKA, ZAKLJUČKA in ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:
Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konferenc. Pričetek teoretičnega  dela usposablja bo 15. 5. ob 16:00 zaključek pa 24. 5. 2020.
En dan pred začetkom predavanj boste dobili ustrezne povezave za vključitev v video konferenco.
Praktični del usposabljanja bomo izvedli po sprostitvi ukrepov za zajezitev COVID-19.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA DRUGE STOPNJE SO:

·         Opravljena 2. stopnja usposobljenosti (Trener) v okviru KZS (potrdilo – diploma) in vpis v razvid strokovnih delavcev v športu – ŠPAK, ali
·         Odločba o priznanju že pridobljenih kompetenc v formalnem ali neformalnem izobraževanju s strani Tehnične komisije KZS.

CENA USPOSABLJANJA:
Cena dodatnega usposabljanja (50 ur) (člani KZS) –  500 eur
Cena dodatnega usposabljanja (50 ur) (za klub in posameznike, ki niso člani KZS) – 600 eur
Popusti na usposabljanje:
–          Za dva udeleženca iz istega kluba 5% popusta
–          Za tri udeležence iz istega kluba 10% popusta
–          Za štiri in več udeležencev iz istega kluba 20% popusta

Omenjeni znesek je potrebno do pričetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun KZS: SI56 0310 0101 2382 504. Obvezno navedite referenco: Sklic: 041 + Šifra kluba (objavljena na spletni strani KZS).
Najkasneje do 11. 5. 2020 je potrebno na elektronski naslov Tehnične komisije KZS tek@karate-zveza.si poslati:
–          Skenirano diplomo ali potrdilo o opravljenem usposabljanju za drugo stopnjo za vse TRENERJE, ki so usposabljanje po letu 1998 opravljali pod okriljem Karate zveze Slovenije ali odločbo o opravljenih kompetencah, za vse strokovne delavce, ki so usposabljanje za trenerja opravljali pred letom 1998 ali so ga opravljali v organizaciji drugih zvez.
–          Prijavnico na usposabljanje.
–          Potrdilo o plačilu.
Usposabljanje se izpelje, če se prijavi najmanj 20 kandidatov

POGOJI ZA DOKONČANJE:
Pogoji za pristop k izpitu:
·         Udeležba – prisotnost na tečaju mora biti najmanj 80% pri obveznih vsebinah in najmanj 80 % pri posebnih vsebinah,
·         Pripravi seminarsko nalogo na najmanj 8 straneh (12.000 znakov) ali kratek video prispevek za spletno učilnico. Kandidati, ki so seminarsko nalogo pripravili že na usposabljanju za naziv Trener, lahko to seminarsko nalogo le ustrezno dopolnijo.
Izpit sestavlja pisni preizkus znanja obveznih vsebin ter pisni in praktični preizkus znanja posebnih vsebin.
Izpit:
·         praktični preizkus znanja posebnih vsebin
·         pisni preizkus znanja obveznih vsebin,
·         pisni preizkus znanja posebnih vsebin.

Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Posameznik pridobi kompetence, oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge karate, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Dr. Jernej Sever
Tehnična komisija KZS

Priloge:

SORODNA VSEBINA