Karate zveza Slovenije

RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VADITELJE IN INŠTRUKTORJE KLASIČNEGA KARATEJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA: STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VADITELJE IN INŠTRUKTORJE KLASIČNEGA KARATEJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA:

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

 

VODJA USPOSABLJANJA:

Sebastjan Budihna, mag.

NAMEN IN STOPNJA USPOSABLJANJA:

Karate zveza Slovenije razpisuje dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE.

Dodatno usposabljanje je namenjeno vsem vaditeljem in inštruktorjem klasičnega karateja, ki so svoje usposabljanje opravili v okviru ZKOS, po letu 2016. Na usposabljanje se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so usposabljanja opravljali pred tem letom v okviru drugih karate zvez in so s strani tehnične komisije KZS prejeli odločbo o priznanju že pridobljenih kompetenc.

Po dodatnem usposabljanju bodo kandidati osvojili kompetence, ki v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustrezajo zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe za vse pojavne oblike karateja, to so športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov in šport starejših.

OBRAZLOŽITEV ZA KANDIDATE, KI PREDHODNIH USPOSABLJANJ NISO OPRAVILI V OKVIRU KZS:

V skladu z 46. členom zakona o športu(Zšpo-1), lahko strokovno delo v športu opravlja le športni delavec, ki:

  1. ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
  2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V skladu z 91. in 92. členom zakona o športu (Zšpo-1) so morali vsi športni delavci najkasneje do junija 2020 pridobiti ustrezne strokovne nazive.

V skladu z zakonom 1. stopnja po starem zakonu (Zspo) (vaditelj klasičnega karateja) od junija 2020 ne sme več samostojno izvajati športne vadbe. 2. in 3. stopnja usposobljenosti (inštruktor in trener klasičnega karateja) po starem zakonu, še vedno lahko izvajata vadbo, vendar le v okviru, ki ga potrdi ministrstvo z vpisom v register športnih delavcev.

Športnemu delavcu se prizna strokovna usposobljenost v primeru, da opravi usposabljanje po javno veljavnem programu, ki ga je, na osnovi predloga nacionalne panožne športne zveze in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije, sprejel minister. Karate zveza Slovenije ima kot Nacionalna panožna športna šola priznana programa usposabljanja za 1. in 2. stopnjo po novem zakonu. Z uspešnim zaključkom 1. stopnje usposabljanja pri KZS, kandidat pridobi ustrezne kompetence, ki mu omogočajo, da izvaja in spremlja proces športne vadbe za vse pojavne oblike karateja.

Strokovni delavci v karateju, ki usposabljanja niso izvajali pod okriljem KZS, lahko ustrezno strokovno usposobljenost pridobijo na osnovi priznanja že pridobljenih kompetenc, dodatnega usposabljanja ali vključitve v celotno usposabljanje za 1. ali 2. stopnjo.

UPOŠTEVANJE ŽE PRIDOBLJENIH KOMPETENC:

Celoten program usposabljanja za pridobitev 1. stopnje strokovne usposobljenosti, Strokovni delavec 1 – športno treniranje – karate, obsega 100 ur. Na osnovi Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18), je Tehnična komisija KZS pregledala programe usposabljanja za vaditelje in inštruktorje klasičnega karateja. Vaditeljem klasičnega karateja je priznala 34 ur teoretičnih in praktičnih vsebin, ki so skladni z programom 1. stopnje. Inštruktorjem klasičnega karateja pa 60 ur. Vaditelji in inštruktorji klasičnega karateja opravljajo samo vsebine, za katere še niso pridobili ustreznih kompetenc.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:

Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konference. Praktični del usposabljanja pa bomo izvedli naknadno, ko bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale. Usposabljanje se prične 11. 12. 2020 ob 16:00.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:

  • Opravljena 1. stopnja usposobljenosti (Vaditelj klasičnega karateja) ali 2. stopnja (Inštruktor klasičnega karateja)
  • Kopija diplome oziroma potrdilo o najvišji doseženi splošni izobrazbi.

CILJI PROGRAMA:

Pridobitev dodatnih kompetenc vaditelju in inštruktorju klasičnega karateja omogoča, da v skladu z 49. in 50. členom Zakona o športu (ZŠpo-1) izvaja in spremlja proces športne vadbe in s tem pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE.

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA