Karate zveza Slovenije

Redna letna skupščina KZS z dne, 16. marec 2022 – 1. del

Številka: 2022/IO KZS/01
Datum: 24.2.2022
————————————————————————————————————–
Redna letna skupščina KZS z dne, 16. marec 2022

Zadeva: Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno skupščino KZS 2022

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno skupščino KZS, ki bo v sredo, 16. marca 2022 ob 17.30 uri, v Modri dvorani Kongresni center Celje, Celjski sejem d.d., Dečkova 1, 3000 Celje.
Na dan dogodka se bodo upoštevali vsi ukrepi, skladno s sprejetimi navodili NIJZ (obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in medsebojna razdalja):

Na skupščino je vabljen samo po 1 predstavnik karate kluba.

Vsi prinesete verificirano poverilnico ali pooblastilo kluba.

Na skupščino se je potrebno predhodno prijaviti na priloženi poverilnici na elektronski naslov: sekretar@karate-zveza.si.

Predlagam dnevni red:
1.     Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
2.     Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
3.     Pozdrav predsednika in gostov skupščine
4.     Pregled sklepov zasedanja izredne volilne skupščine z dne, 23.9.2021
5.     Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
6.     Obravnava in sprejem poročila IO
7.     Obravnava in sprejem finančnega poročila
8.     Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2021
9.     Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2021
10.  Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2021
11.  Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2022
12.  Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
13.  Pritožba KK Kranj
14.  Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Športni pozdrav,

Borut Strojin
Predsednik KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA