Karate zveza Slovenije

REGISTRACIJA IN TEKMOVANJA KZS v letu 2022

Številka: 2022/1
Datum: 04.01.2022

 REGISTRACIJE IN TEKMOVANJA V LETU 2022

1. POJASNILA in ROKI:
·       Registracijski rok poteka od 1. januarja do 31.januarja 2022 (januarski reg. rok)  in od   1. do 20. Septembra  2022 (jesenski reg. rok). Do navedenega roka je potrebno na naslov tekmovalne komisije dostaviti vso zahtevano dokumentacijo in opraviti vplačila. Za vse zamudnike veljajo določila iz registracijskega  pravilnika KZS (petkratna registracijska taksa!).
·       Od vseh nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju NpŠZ) Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) zahteva vodenje registra registriranih tekmovalcev. Vsem registriranim tekmovalcem NpŠZ podeli »tekmovalno licenco«. Pri Karate zvezi Slovenije predstavlja tekmovalno licenco registracija tekmovalca ter vmestitev v evidenco registriranih športnikov  za tekoče leto. Status registriranega športnika po merilih OKS pa nastopi šele, ko tekmovalec opravi nastop na vsaj eni uradni tekmi NpŠZ. Torej tekmovalec, ki ne nastopi na niti eni uradni tekmi, ki je na koledarju Karate zveze Slovenije, kljub temu, da je registriran in je vplačal registracijsko takso, po merilih OKS ne šteje za registriranega tekmovalca.
·       Registracija je obvezna tudi za vse strokovne delavce v klubu (trenerji, sodniki)
·       Sam vnos podatkov za letno registracijo kluba in tekmovalcev z minimalno porabo časa opravite s pomočjo spletne aplikacije, e-karate.si. V program vstopite z istim geslom, kot ga uporabljate za prijave na tekme. Navodila za spletno registracijo! Tisti, ki gesla še nimate pošljite zahtevo za dodelitev gesla na email naslov in uradno na naslov  Tekmovalne komisije!

2. REGISTRACIJA KLUBOV – LETNA ČLANARINA
Letna članarina za posamezen klub znaša 350,00 €. Zaradi uvedbe tri nivojskega tekmovalnega sistema, ki bo zajemal tekmovanja na nižjem nivoju (šolske lige in druga stilska tekmovanja) za kar morajo tekmovalci biti registrirani pri KZS se pri plačani članarini upošteva 150 ,00 € dobropisa. Članarina in registracijske takse morajo biti poravnane  do 31. januarja 2022. Pri vplačilu članarine obvezno navedite ustrezno sklicno številko in številko kluba oz. društva. Seznam s sklicnimi številkami in številkami klubov je priložen oz. jih najdete na spletni strani.

3. REGISTRACIJA ŠPORTNIKOV  V LETU 2022  – LETNA REGISTRACIJSKA TAKSA ZA ŠPORTNIKE
Na vseh uradnih tekmah v organizaciji KZS  lahko nastopajo le registrirani športniki člani klubov KZS.
Registracijska taksa za športnike stare do 14 let  6 €, za športnike  stare nad 14 let  18 €.  Vplačilo registracijske takse mora biti opravljeno do zaključka registracijskega roka, 31.1.2022.
Možne so tudi dodatne registracije izven rednega registracijskega roka, vendar je takrat registracijska taksa za posameznega športnika   petkratnik osnovne takse.
Našteto pravilo velja tudi za vse zamudnike, ki zamudijo rok vplačila 31. januar 2022!

Število prestopov iz kluba v klub  ni omejeno na enkrat letno ampak je možen tudi večkraten prestop.

4. Podaljšanje registracije – registracije v letu 2021  že registriranih tekmovalcev
Podaljšanje registracije starim športnikom  v spletni aplikaciji opravi pooblaščena oseba kluba z enostavno izbiro – potrditvijo, v letu 2021  že registriranih športnikov ali športnikov, ki so v aplikacijo vneseni kot ostali tekmovalci.
Po elektronski pošti prejme nato izpolnjene evidenčne liste za vsakega športnika posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno nato izročiti športnikom v kontrolo in v podpis. Vso potrebno dokumentacijo:

BODITE POZORNI: Registracije opravite pravočasno kajti za pravočasno registracijo štejemo takrat ko je vse našteto,  podpisani evidenčni listi in vsa potrebna dokumentacija prispela na naslov TkK in hkrati plačana registracijska taksa.

  • obrazec Registracija kluba KZS za 2022
  • potrjen Seznam registriranih tekmovalcev pri KZS za 2022
  • podpisane obrazce Evidenčni list registriranega tekmovalca KZS za 2022  za vse tekmovalce

Pošljite na naslov  tekmovalne komisije:
Tekmovalna komisija KZS
Tomaž Deberšek
Velenjska cesta  4
3313  Polzela

5. Registracije za nove člane
Za vsakega športnika, ki ga želite prvič registrirati, opravi pooblaščena oseba kluba najprej vnos podatkov v program in nato prejme po elektronski pošti izpolnjene evidenčne liste za vsakega športnika  posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno nato izročiti tekmovalcem v kontrolo in v podpis. Vso potrebno dokumentacijo:
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista  (velja za novo registrirane športnike)
fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja (velja za novo registrirane športnike)
podpisani Evidenčni list registriranega tekmovalca  (velja za vse registrirane športnike)
(glej  7. Člen registracijskega pravilnika)
Pošljite na naslov Tekmovalne komisije.

6. TRANSAKCIJSKI RAČUN
Vsa nakazila (članarine, registracijske in tekmovalne takse…) nakazujte na račun Karate zveze Slovenije: TRR 03100-1012382504 pri SKB in pri tem dosledno upoštevajte sklicne številke:
– za nakazilo članarine sklic 00 061-»šifra kluba«
– za nakazilo registracijske takse sklic 00 011-»šifra kluba«.
Šifre klubov najdete na spletni strani: http://www.karate-zveza.si/clani.asp.

7. TEKMOVALNE TAKSE ZA TEKME KZS
Tekmovalna taksa za nastop znaša, 20 € za posamezni nastop in 30 € za ekipni nastop. Tekmovalna taksa za ekipno državno prvenstvo zanaša 40 €.

8. TEKMOVALNA PRAVILA ZA LETO 2022
Tekme se izvajajo po pravilih Sodniške komisije KZS in Tekmovalne komisije KZS, ki so objavljena na spletni strani KZS.
Žreb za tekme se opravlja na podlagi slučajnega žreba za klube za vsako tekmo posebej, kar posledično razvrsti tekmovalce v posameznih kategorijah.
Tekmovalni koledar (z mladinskim državnim prvenstvom konec novembra ali začetek decembra) omogoča, da tekmovalci celo leto nastopajo na pokalnih tekmah v tisti starostni kategoriji v katero bodo spadali na Mladinskem državnem prvenstvu. Najboljši štirje tekmovalci vsake posamezne kategorije, bodo pri žrebu na Mladinskem državnem prvenstvu postavljeni kot nosilci (lahko se najprej srečajo v polfinalu po principu – prvi proti četrtemu in drugi proti tretjemu).

Na samem borišču oz. s tekmovalci ob boriščih bodo smeli biti samo trenerji v športni opremi in z veljavno akreditacijo, kar bodo nadzorovali sodniki na boriščih in redarske službe organizatorjev tekmovanj. Veljavne izkaznice (akreditacije) za leto 2022 lahko pooblaščena oseba sprinta kadarkoli iz aplikacije e-karate.si (printi morajo biti barvni).

9. TEKMOVALNI KOLEDAR
Tekmovalni koledar za leto 2022  je  objavljen na spletni strani KZS. V tekmovalni koledar KZS so uvrščene vse uradne tekme KZS, uradna prvenstva EKF in WKF in tekme po izboru Trenerske komisije KZS za nastop selekcij. V tekmovalni koledar bodo uvrščeni tudi vsi turnirji v organizaciji klubov KZS, ki bodo imeli kategorije po pravilih KZS in podpisano pogodbo s KZS. Za karateista in klub leta 2022 se bodo točkovale le tekme v organizaciji KZS, EKF in WKF ter Slovenski MT, ranga A in ranga B, ki so na koledarju KZS .  Tekmovalni koledar se bo v teku leta dopolnjeval in bo v ažurirani obliki vedno dostopen na spletni strani KZS. V koledarju so tudi določene aktivnosti in obveznosti za člane vseh selekcij. Uradnemu delu koledarja bo dodan »info« stolpec, kjer bomo klube informativno obveščali tudi o ostalih dogodkih in turnirjih v tujini.

10. TOČKOVANJE ZA POKAL SLOVENIJE (POKALNE TEKME)
Osvojena mesta se točkujejo v disciplinah posamezno kate in posamezno borbe, ekipni nastopi se štejejo samo za klube (najboljši klub pokalnih tekmovanj).
Na vsaki pokalni tekmi bomo podelili medalje za prva tri mesta. Skupni zmagovalec posamezne starostne kategorije bo tisti, ki bo imel najvišji seštevek točk osvojenih v katah  skupaj na vseh treh tekmah ali borbah skupaj na vseh treh tekmah, ter skupni seštevek kate in borbe .
V primeru enakega števila točk, o končni uvrstitvi odloča večje število višjih uvrstitev. Če po tem kriteriju ni mogoče najti zmagovalca upoštevamo naslednje kriterije. Glej tekmovalni pravilnik.

Vso zahtevano dokumentacijo pošiljajte na naslov:

Tekmovalna komisija KZS
Tomaž Deberšek
Velenjska cesta  4
3313  Polzela

Ali na elektronsko pošto:

tomaz.debersek@karate-zveza.si

PRILOGE:
Kategorije KZS 2022
Obrazec, podatki kluba 2022
Obrazec, evidenčni list registriranega tekmovalca 2022

Karate zveza Slovenije
Tekmovalna komisija
predsednik
Tomaž Deberšek

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA