Karate zveza Slovenije

REPREZENTANCA KZS za MEP TAMPERE 2021

Številka: 2021/IO KZS/RS 03
Datum: 04.06.2021

ZAPISNIK 3. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 2. junija  2021 ob 18.00 uri v poslovni pisarna KZS v Žalcu.

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Marko Mitrović in Samo Jurhar (sekretar).
Na seji so prisotni 4 člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna.

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.

Dnevni red:

1.     Potrditev tekmovalcev za MEP v karateju – Tampere 2021
2.     Pregled dela strokovnega direktorja reprezentančnih selekcij KZS
3.     Določitev novega datuma 1. redne volilne skupščine KZS v letu 2021
4.     Potrditev termina za podelitev diplom trenerskega usposabljanja – STROKOVNI DELAVEC KARATE
5.     Potrditev novih terminov pokalnih tekem KZS in mladinskega državnega prvenstva
6.     Potrditev kompetenc za delo v KZS – Marko Mitrović
7.     Razno

Ad. 1:
Predsednik KZS predstavi predlog KzR za sestavo mladinske reprezentance KZS na prihajajočem mladinskem evropskem prvenstvu v Tampereju, Finska in pogoje financiranja mladinske reprezentance KZS do konca leta 2021.

Sklep št. 1 RS 03/2021:

IO KZS sprejme sklep, da na MEP 2021 Tampere, Finska nastopijo naslednji tekmovalci:

BORBE KADETI
-57KGPAŠIČ ISAKKK VELENJE
-63KGZARIČ VIDKK KOVINAR MARIBOR
-70KGBOROVNIK NIKKK VELENJE
+70KGŽUMER JAKOBKK BUSHIDO

BORBE KADETINJE
-54KGJOŠT ZALAKK MAWASHI POSTOJNA
+54KGMUZIK TAŠAKK LJUBLJANA

BORBE MLADINCI
-61KGRAKOVNIK SVENDK CELJE
-68KGGABRIJELČIČ LANKK LJUBLJANA
-76KGJORDAN TIMOTEJKK BUSHIDO
+76KGKRŽIŠNIK GALKK LJUBLJANA

BORBE MLADINKE
-48KGMAGAJNA MAŠAKK MAWASHI POSTOJNA
-53KGPETAN ELAKK FIGHT CLUB SHONY
-59KGREPIČ JERCAKK KRANJ
+59KGMOLNAR ELIZABETAKK LJUBLJANA

BORBE U21
-60KGTAMŠE NIKLASKK RADENCI
-67KGZIDAR DOMENKK TRBOVLJE
-75KGGAAL JAKAKK RADVANJE
-84KGKLOBASA ALEKSKK RADENCI

BORBE U21
-55KGHABERL URŠAKK TRBOVLJE
-61KGPOTISK LAURAKK ROGAŠKA SLATINA
-68KGDEBELJAK HANAKK LJUBLJANA

KATE
KADETIZARIČ VIDKK KOVINAR
MLADINCIMOČNIK TIMIKK PETROVČE
U21 ČLANISTERNIŠA NEJCKK SEKI
KADETINJEKONTREC ALJAKK MAWASHI
MLADINKENADIŽAR LANA TISAKK KRANJ
U21 ČLANICECESAR PIAKK VELENJE

KATE EKIPNO
KADETINJE/MLADINKEKONTREC ALJAKK MAWASHI
KOBAL PAHOR LEAKK MAWASHI
KUTIJA ALJAKK VELENJE

TRENERJI
MATIJEVIČ MATIJA, KLANJŠČEK VILI, KANTUŽER SEBASTIAN, TJAŠA BERTONCELJ

SKUPAJ: 28 tekmovalcev in 4 trenerji.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Sklep št. 2 RS 03/2021:

Zaradi nepredvidljive situacije COVID 19 se do konca leta 2021 ustavi sofinanciranje mladinske reprezentance KZS.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Ad 2.
Predsednik KZS seznani člane IO KZS z odstopom Sebastjana Budihne z mesta Strokovnega direktorja reprezentančnih selekcij KZS. Po torkovem, 1.6.2021, sestanku s trenerji KZS in člani Tehnične komisije KZS delo trenerjev nadzira, do preklica, predsednik KZS. Vsa poročila o opravljenem delu se mu dostavljajo ažurno, sekretarju KZS pa v vednost. Sebastjan Budihna ostaja sodelavec Tehnične komisije KZS v program NPŠŠ, pri usposabljanju in licenciranju.

Ad 3.
Vlada Republike Slovenije je dne 12.5.2021 na 74. redni seji z odlokom podaljšala stanje epidemije Covid-19 na območju celotne države za 30 dni. Odlok je začel veljati 17.5.2021 in velja do 17.6.2021. Ker epidemija še ni preklicana IO KZS še ne more določiti novega sklica 1. redne skupščine in izredne volilne skupščine KZS. Določitev datuma sklica skupščine se prestavi na čas po preklicu epidemije.

Ad 4.
Podelitev diplom pridobljenih iz programa usposabljanja in dodatnega usposabljanja za trenerje prve stopnje je bila predvidena na sedežu KZS na Polzeli. Ker nam zakon še vedno ne omogoča zbiranja tako velikega števila diplomantov in tehničnega osebja z gosti, v zaprtem prostoru malteškega gradu, se prireditev prestavi. Za koordinatorja in vodjo izpeljave prireditve se predlaga člana IO KZS, Marka Mitrovića.

Sklep št. 3 RS 03/2021:

IO KZS pooblašča Marka Mitrovića, člana IO KZS, za vodenje in organizacijo procesa podelitve vseh diplom pridobljenih po veljavnem odobrenem program usposabljanja Nacionalne panožne športne zveze – Karate zveze Slovenije.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Ad 5.
Predsednik tekmovalne komisije KZS predlaga nova termina 3. Pokalne tekme KZS in mladinskega državnega prvenstva KZS.

Sklep št. 4 RS 03/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se 3. Pokalna tekma KZS izvede 19.9.2021. Mladinsko državno prvenstvo KZS se izvede 9.10.2021.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Ad 6.
Predsednik KZS predlaga ustanovitev skupine za dvig konkurenčnosti panog KARATE in PARA-KARATE. Za vodjo se predlaga Marka Mitrovića.

Sklep št. 5 RS 03/2021:

IO KZS pooblasti Marka Mitrovića za vodenje izvedbe vseh aktivnosti, znotraj in izven KZS, za zvišanje razreda panog KARATE (leto 2019 – 34. mesto) in PARA-KARATE (105. mesto).
IO KZS pooblasti Marka Mitrovića za analizo stanja, identifikacijo možnih rešitev in vodenje vseh postopkov za dvig razreda panog KARATE in PARA-KARATE.
Pooblastilo obsega tudi ustvarjanja pogojev za zvišanje posameznih regulatornih parametrov, na podlagi katerih se panoga uvršča v razred.
Pooblastilo obsega pravico komuniciranja z vsemi deležniki na temo zvišanja razreda panog KARATE in PARA_KARATE.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Ad 7.
Pod točko razno so člani IO KZS razpravljali o finančnem poslovanju zveze v času Covid 19, delu Tehnične komisije KZS in potrebi za nagrajevanje za delo predsednika zveze.

Predlagali in sprejeli so naslednje sklepe:

Sklep št. 6 RS 03/2021:

Regres trem zaposlenim trenerjem se izplača po prejemu sredstev iz programa LPŠ (MIZŠ) za leto 2021.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Sklep št. 7 RS 03/2021:

Tehnično komisijo KZS se pozove k pripravi končnega poročila izobraževanja usposabljanja za trenerja in dodatnega usposabljanja za trenerja prve stopnje in taks za priznavanje kompetenc strokovne usposobljenosti. Poročilo mora vsebovati vsebinsko in finančno poročilo ter poimenski seznam udeležencev in predavateljev. Poročilo se odda na sekretariat KZS.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Sklep št. 8 RS 03/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se s 1. junijem 2021 začne z izplačilom mesečne nagrade za opravljeno delo predsednika KZS.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin
Sekretar KZS                                                                                   Predsednik KZS
vršilec dolžnosti

 

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA