Karate zveza Slovenije

USPOSABLJANJE 1. STOPNJA in DODATNO USPOSABLJANJE 1. STOPNJA – SD1-KARATE

USPOSABLJANJE 1. STOPNJA in DODATNO USPOSABLJANJE 1. STOPNJA – STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

Ljubljana 11. 11. 2020

1. RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA:

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

STOPNJA USPOSABLJANJA:
Karate zveza Slovenije razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE. Usposabljanje v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustreza zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Usposabljanje traja 100 ur.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:
Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konference. Praktični del usposabljanja pa bomo izvedli naknadno, ko bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale. Usposabljanje se prične 11. 12. 2020 ob 16:00.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:

·         Dopolnjenih 18 let,
·         Najmanj srednja poklicna izobrazba ter opravljen izpit za 1. kyu,
·         Kopija zaključnega spričevala oziroma potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi in potrdilo o opravljenem 1. kyu izpitu.

2. RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA OBSTOJEČE VADITELJE KZS IN PREOSTALE KANDIDATE, KI JIM JE TEHNIČNA KOMISIJA KZS POTRDILA ŽE PRIDOBLJENE KOMPETENCE V FORMALNEM IN NEFORMALNEM IZBRAŽEVANJU ZA PRIDOBITEV NAZIVA:

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

NAMEN IN STOPNJA USPOSABLJANJA:
Karate zveza Slovenije razpisuje dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE.

Dodatno usposabljanje je namenjeno vsem vaditeljem, ki so pod okriljem Karate zveze Slovenije usposabljanje opravili po letu 1998. Na usposabljanje se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so usposabljanja opravljali v okviru drugih karate zvez in so s strani tehnične komisije KZS prejeli odločbo o priznanju že pridobljenih kompetenc.

Po dodatnem usposabljanju bodo kandidati osvojili kompetence, ki v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustrezajo zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe.

OBRAZLOŽITEV ZA KANDITATE, KI SO PREDHODNA USPOSABLJANA OPRAVILI V OKVIRU KZS:
V skladu z 92. členom zakona o športu (ZŠpo-1) so morali vsi  dosedanji vaditelji in inštruktorji karateja  do junija 2020 opraviti dodatne zahtevane vsebine na osnovi katerih se jim lahko v skladu 49. in 50. členom  (ZŠpo-1) prizna 1. stopnja strokovne usposobljenosti.

UPOŠTEVANJE ŽE PRIDOBLJENIH KOMPETENC:

Vaditelji in inštruktorji karateja, ki so usposabljanje opravili pred letom 1998 ali so ga opravljali v organizaciji drugih zvez pozivamo, da v skladu s Pravilnikom za priznanje kompetenc pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju, najkasneje do 1.12. 2020 na elektronski naslov peter.sircelj@karate-zveza.si pošljejo vlogo za priznanje kompetenc. Tehnična komisija KZS bo vloge obravnavala pred začetkom dodatnega usposabljanja. Kandidati, ki jim bo Tehnična komisija KZS priznala kompetence, bodo lahko opravljali samo vsebine za katere še niso pridobili ustreznih kompetenc.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:
Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konference. Praktični del usposabljanja pa bomo izvedli naknadno, ko bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale.  Usposabljanje se prične v petek 11. 12. 2020 ob 16:00.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:

–          Opravljena 1. stopnja usposobljenosti (vaditelj) v okviru KZS (potrdilo- diploma) ali
–          Odločba o priznanju že pridobljenih kompetenc v formalnem ali neformalnem izobraževanju s strani Tehnične komisije KZS in
–          Kopija zaključnega spričevala oziroma potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi.

CILJI PROGRAMA:
Pridobitev dodatnih kompetenc strokovnih delavcev 1. stopnje po starem zakonu (ZŠpo), ki športnemu delavcu omogočajo, da v skladu z 49. in 50. členom Zakona o športu (ZŠpo-1) izvaja in spremlja proces športne vadbe in s tem pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE.

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA