Karate zveza Slovenije

Vabilo 1. izredna skupščina KZS v letu 2019

Datum: 15.04.2019

PREDSEDNIKI KLUBOV IN ZAKONITI ZASTOPNIKI KLUBOV

Zadeva: VABILO NA IZREDNO SKUPŠČINO KZS, MATERIAL IN POVERILNICA

Pozdravljeni!

Pošiljamo vam vabilo na skupščino in poverilnico za izredno skupščino Karate zveze Slovenije. Izredna  skupščina bo na Gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela v četrtek, 20. junija 2019, ob 18.00 uri.

Predsednike oziroma zakonite zastopnike klubov prosimo, da se redne letne skupščine zanesljivo in osebno udeležite. V primeru vaše odsotnost oziroma, če na skupščino pošljete pooblaščenca s poverilnico, se ta mora izkazati verifikacijski komisiji z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika (žig in podpis).

IO KZS je na svoji 3. korespondenčni seji dne, 15. aprila 2019 sprejel naslednje sklepe:

1. Sklep

Skliče se 1. izredna skupščino Karate Zveze Slovenije, ki bo dne 20.6.2019 ob 18.00 uri na Gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela.

S predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled sklepov zasedanja redne letne skupščine z dne, 13.3.2019
4. Seznanitev z odstopom 2 članov in volitve 4 novih članov Izvršnega odbora KZS
5. Seznanitev z odstopom člana in volitve novega člana in 2. nadomestnih članov DK I. stopnje.
6. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer skupščina ni sklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica. Skupščina veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Kandidature se lahko vložijo skladno s 10. členom Poslovnika o delu skupščine vse do začetka zasedanja skupščine. Kandidati se predlagajo s pisnim predlogom, ki obsega osebne podatke kandidata, organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature, kandidaturi pa mora biti priložena pisna podpisana izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.

2. sklep

Izvršbi odbor pozove člane zveze, da predlagajo kandidate za organe zveze.

3. sklep

Za izvedbo volilnih opravil se Imenuje se volilna komisija v zasedbi:
1. Dr. Jernej Sever, predsednik
2. Boštjan Barl, član
3. Samo Jurhar, član

Volilna komisija izvede vsa volilna opravila in preveri kandidature. Kandidature se lahko vložijo skladno s 10. členom Poslovnika o delu skupščine vse do začetka zasedanja skupščine. Kandidati se predlagajo s pisnim predlogom, ki obsega osebne podatke kandidata, organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature, kandidaturi pa mora biti priložena pisna podpisana izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.

Vodstvo KZS

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA