Karate zveza Slovenije

Vabilo vsem članom KZS na 1. redno letno skupščino KZS 2023

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno skupščino KZS, ki bo v sredo, 1. marca 2023 ob 17.30 uri, v Modri dvorani Kongresnega centra Celje, Celjski sejem d.d., Dečkova 1, 3000 Celje.
Udeleženci morajo imeti s sabo verificirano poverilnico ali pooblastilo kluba ter uradni osebni dokument.

Udeležbo na skupščini je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: sekretar@karate-zveza.si.

Predlagam dnevni red:
1.     Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
2.     Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
3.     Pozdrav predsednika in gostov skupščine
4.     Pregled sklepov zasedanja redne letne skupščine z dne, 16. 3. 2022
5.     Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
6.     Obravnava in sprejem poročila IO
7.     Obravnava in sprejem finančnega poročila
8.     Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2022
9.     Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2022
10.    Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2022
11.    Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2023
12.    Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
13.    Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.
Gradivo za skupščino boste prejeli v naslednjih dneh.

 

SORODNA VSEBINA