Karate zveza Slovenije

Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno skupščino KZS 2020

Datum: 8. september 2020

Redna letna skupščina KZS z dne, 23. september 2020

Zadeva: Vabilo vsem klubom KZS na 1. redno skupščino KZS 2020

Na podlagi 18. člena in v zvezi s 19. členom statuta Karate zveze Slovenije sklicujem 1. redno letno skupščino KZS, ki bo v sredo, 23. septembra 2020 ob 17.30 uri, v Thermani Laško, Velika dvorana, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Na dan dogodka se bodo upoštevali vsi ukrepi, skladno s sprejetimi navodili NIJZ (obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in medsebojna razdalja).
Na skupščino je vabljen samo po 1 predstavnik karate kluba. Stoli v dvorani so označeni s številko in imenom kluba.

Vsi prinesete verificirano poverilnico in pooblastilo. Na skupščino se je potrebno predhodno prijaviti na priloženi poverilnici na elektronski naslov: sekretar@karate-zveza.si.

Predlagam dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije
 3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine
 4. Pregled sklepov zasedanja izredne volilne skupščine z dne, 20.06.2019
 5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
 6. Obravnava in sprejem poročila IO
 7. Obravnava in sprejem finančnega poročila
 8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2019
 9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019
 10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2019
 11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2020
 12. Seznanitev članov o vstopu novih klubov v KZS
 13. Seznanitev članov o črtanju klubov iz članstva KZS za leto 2020
 14. Sprejem popravljenega Statuta KZS in Poslovnika skupščine KZS
 15. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica (1/2) delegatov članov, sicer je Skupščina nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) delegatov članov Zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati Skupščine, se Skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščina veljavno sklepa le ob vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu.

Lep pozdrav,

Borut Strojin
Predsednik KZS

Priloge:

SORODNA VSEBINA