Karate zveza Slovenije

Zapisnik 2. korespondenčne seje IO KZS z dne, 4.2.2022

Številka: 2022/IO KZS/KS 2
Datum: 4.2.2022

Zapisnik 2. korespondenčne seje IO KZS z dne, 4.2.2022

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Marko Mitrović, Matjaž Cesar, Tomaž Deberšek, Rok Jeram, dr. Jernej Sever in Blaž Žibret) na svoji 2. korespondenčni seji dne, 4.2.2022 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1.     Obravnava pritožbe KK Kranj na izbor reprezentance MEP 2022 – Praga
2.     Potrditev letnih planov komisij KZS (SdK-vsebinski, finančni, PK-vsebinski, finančni)
3.     Sprejem novih klubov v KZS (KK Mura-Ken, KK Rudar)

Ad. 1:
KK Kranj z dopisom z dne 28.1.2022 izpodbija Sklep št. 8 RS 05/2021, sprejet na 5. redni seji IO KZS z dne 8.12.2021 in potrjeni Seznam reprezentanc za MEP Češka 2022 v delu, v katerem je izveden izbor reprezentantke v kategoriji kata posamično mladinke, ter predlaga, da se v isti kategoriji v reprezentanco KZS za MEP 2022 izbere Lano Tiso Nadižar. Podrejeno, v primeru, da IO KZS izpodbijanega sklepa in seznama reprezentanc v napadenem delu ne bo odpravil, vlogo vlaga kot pritožbo zoper Sklep št. 8 RS 05/2021 z dne 8.12.2021 in pritožbo zoper Seznam reprezentanc za MEP Češka 2022 z dne 8.12.2021.
Dopis KK Kranj, pojasnilo KzR o izboru, odgovor Pravne službe KZS in pravilnik v prilogi.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št.  1 KS 2/2022:
IO KZS se je seznanil z dopisom KK Kranj z dne 28.1.2022, ter s pojasnili KzR in odgovorom na dopis PS KZS. IO KZS sprejme sklep, da se predlog KK Kranj z dne 28.1.2022 kot neutemeljen zavrne in se predlagatelju pošlje odgovor PS KZR z dne 2.2.2022 in pojasnilo KzR KZS z dne 1.2.2022.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 2:
SdK je 31.1.2022 poslala popravljeno poročilo komisije za leto 2021 in plan dela (vsebinski in finančni) za leto 2022. V svojem popravljenem planu niso upoštevali sprejetega sklepa IO KZS, sprejet na 5.redni seji IO z dne 8.12.2021. Prilagam del zapisnika:

ZAPISNIK
5. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 8. decembra  2021 ob 18.00 uri v poslovni pisarni KZS v Žalcu.

Sklep št. 1 RS 05/2021:
IO KZS sprejme sklep, da se zavrne predlagani vsebinski in finančni plan dela Sodniške komisije KZS.
Prenovljeni plan mora vsebovati plan razvoja in sistemskega napredovanja sodnikov v komisiji.
Finančni plan mora biti vezan na realizacijo v letu 2021. Pred oddajo plana v potrditev mora le-ta biti usklajen s predsednikom KZS, Borutom Strojinom.

Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet.

Poročilo dela za 2021 in Plan dela SdK za leto 2022 ter popravljen obračun in stroškovnik SdK za leto 2021 v prilogi. Zadnji podatki za obračun so bili poslani šele 20.1.2022.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednje sklepe IO KZS:

Sklep št.  2 KS 2/2022:
IO KZS sprejme sklep, da IO KZS zavrne poročilo Sodniške komisije KZS za leto 2021 in nerealne zahteve SdK. KZS je v letu 2021 sofinancirala delo SdK v višini 8.696,24 EUR (kar predstavlja 70% plana). SdK je realizirala samo prihodke v višini 4.642,90 EUR (samo 71% zastavljenega plana).
SdK nima preostalih sredstev za prenos v leto 2022. Popravljeno poročilo dostavi vodstvu KZS v roku 14 dni od objave zapisnika.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS. VZDRŽANI 3 člani IO KZS. Sklep je sprejet.

Sklep št.  3 KS 2/2022:
IO KZS sprejme sklep, da IO KZS potrdi skupno financiranje Sodniške komisije KZS za leto 2022 v višini 9.000,00 EUR (v letu 2021 – 8.696,24 EUR). SdK izvede rebalans plana 2022 in prilagodi delo komisije finančnim zmožnostim KZS.
Popravljen plan dostavi vodstvu KZS v roku 14 dni od objave zapisnika.

Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS. VZDRŽANI 3 člani IO KZS. Sklep je sprejet.

Sklep št.  4 KS 2/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se uvede plačilo sodniških taks za sodnike pripravnike v znesku 40 € + potni stroški, za tekmovanja v organizaciji KZS.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Sklep št.  5 KS 2/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se z namenom lažjega sofinanciranja materialnih stroškov mednarodnih sodnikov za udejstvovanje na mednarodnih tekmovanjih, se iz tekmovalnih taks tekmovanj v organizaciji KZS odvede 1€ za vsak plačan nastop tekmovalca in 2€ na vsak plačan nastop ekipe.

Sklep ZA potrdi 6 članov IO KZS. Proti 1 član IO KZS. Sklep je sprejet.

Predsednik komisije za Para-Karate pri KZS, Bojan Marinček, je pripravil plan dela PK za leto 2022. Zaradi usklajevanj dela s komisijami KZS so med letom možne spremembe. Plan v prilogi.
Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št.  6 KS 2/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi plan dela Komisije za Para-Karate. Komisija se financira iz sredstev MIZŠ (LPŠ), ZŠIS – SPK, ERASMUS.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad 3.
Na vodstvo KZS je prispela prošnja Karate kluba MURA-KEN  Murska Sobota za včlanitev v KZS. Klub izpolnjuje vse pogoje za včlanitev. Pristopnina in članarina za leto 2022 plačani.
Na vodstvo KZS je prispela še prošnja Karate kluba Rudar Velenje za ponovno včlanitev v KZS. Klub je poravnal vse stare obveznosti do KZS v višini 729,50 EUR in plačal članarino za leto 2022. Klub tako izpolnjuje vse pogoje za ponovno včlanitev.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednja sklepa IO KZS:

Sklep št.  7 KS 2/2022:
IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejme:

·         Karate klub MURA-KEN Murska Sobota

Pogoji za polnopravno članstvo v KZS:

Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo, mora plačati pristopnino v višini 350,00 EUR in članarino za leto 2022 v višini 350,00 EUR ter predložiti pisno vlogo s pristopno izjavo, v kateri izjavi:
·         da sprejema in bo spoštovalo statut in druge splošne akte Zveze;
·         da priznava Zvezo kot osrednjo in nacionalno panožno športno zvezo na področju karateja;
·         da bo morebitne spore reševalo na miren način.

Vlogi za vključitev v članstvo je potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji društva, matično in davčno številko, podatke o zastopniku društva in dokazilo o plačilu pristopnine in članarine.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Sklep št.  8 KS 2/2022:
IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejme:

·         Karate klub Rudar Velenje

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Športni pozdrav,

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin
Sekretar KZS                                                                                   Predsednik KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA